Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

  • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
  • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
  • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
  • Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
  • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

 Výpůjční služba

  • Výpůjční lhůta je stanovena na maximální dobu výpůjčky 5 měsíců. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
  • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
  • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
  • Opětovné upomínací dopisy jsou odesílány vždy po uplynutí tří měsíců od předchozího dopisu.
  • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

 

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.